شنبه ، اکتوبر 19 ، 2019
د پیل درملتون د تغذیې بشپړونکي

د تغذیې بشپړونکي

د خوړو بشپړونکي

دوی روغتیا، ځواک، بشپړ ویښتان ژمنې کوي: تغذیه بشپړونکي. مګر ایا دوی د واقعیت په توګه رښتیا دي لکه څنګه چې موږ هیله لرو؟